Misyon - Vizyon

Gazi Üniversitesi;

Misyon

Topluma liderlik yapabilecek, millî, manevi, kültürel, insani, demokratik ve etik değerlere sahip, çağdaş, sosyal sorumluluk bilinciyle ülke ve dünya sorunlarına ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek; araştırmalar yoluyla evrensel düzeyde fikir, bilgi, bilim, teknoloji ve hizmet üreterek toplumsal sorunları çözmek ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta, girişimci ve öncü bir üniversite.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla;

  • Eğitim ve Araştırmada Öncü

Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

  • Kalite Odaklı

Kurum kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmeyi,

  • Katılımcı

Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaş katılımı sağlayarak yürütmeyi,

  • Çevreye Duyarlı

Ürün ve hizmetleri geliştirirken ve sunarken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine özen göstermeyi,

  • Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi çağdaş yaklaşımı,

  • İnsana ve Topluma Karşı Sorumlu

Millî değerleri sahiplenmeyi merkeze alan, her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı;

Üretilen bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmayı,

  • Liyakat ve Etik Değerlere Bağlı

Evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almayı;

Başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yüceltmeyi; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

  • Kurumsal Aidiyeti Yüksek

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

  • Tarih ve Kültürüne Bağlı

Tarihî, kültürel, millî ve manevi değerlere karşı duyarlı bir yaklaşıma sahip olmayı,

  • Bölgesel ve Küresel Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin fiziki, ekonomik, stratejik ve sosyal şartlarına, yakın coğrafya ve dünya sorunlarına duyarlı olmayı ve çözüm üretebilmeyi kendine temel değerler olarak benimser.

TÖMER - Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi;

Misyon

Gazi Üniversitesi TÖMER, hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de Gazi Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Öğrencilerimiz başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Balkanlardaki Türk ve Akraba Topluluklardan olmak üzere 100’e yakın farklı ülkeden gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır.  Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. D-AOBM'de vurgulandığı üzere çok dilli ve çok kültürlü bireyelr yetişmesini ve bu süreçte Türkçenin kullnaım sahasını genişleterek kültürel etkileşim oranını artırmasını sağlamaktır.

Vizyon

Yabancı dil olarak Türkçeyi öğretmeyi ve uluslararası öğrencilerin farklı dillerde kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalışan TÖMER’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.

background image