Yönerge - TÖMER - Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönerge
 
T. C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
Kurs (Eğitim-Öğretim ve Sınav) Yönergesi
 
 
Merkezin Kuruluş, Çalışma ve Denetim Esasları
MADDE 1- 
G.Ü. TÖMER’in Organları Şunlardır:
A) Başkan,
B) Yönetim Kurulu,
C) Sekreter,
Ç) Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı.
 
A)- Başkan: G.Ü. TÖMER Başkanı, Rektör tarafından Merkez Kurulu Üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden atanabilir. Başkanın görevi başında bulunmaması durumunda, Başkan Yardımcısı vekâlet eder. Başkanın üç aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Başkanlık görevi kendiliğinden sona erer. Başkan, G.Ü. TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından en çok iki Başkan Yardımcısı atayabilir.
 
Başkanın Görevleri
a)- G.Ü. TÖMER’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,
b)- Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu’na Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamaktır.
 
B)- Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Merkez Kurulu Üyeleri veya G.Ü. TÖMER’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile G.Ü. TÖMER Başkanı tarafından onaylanan; ikisi Başkan Yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. TÖMER Başkanı, Yönetim Kurulu’nun da Başkanıdır. Yönetim Kurulu’nun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, üyelerin incelemesine her zaman açıktır.
 
Yönetim Kurulunun Görevleri
Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.
Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar. Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar verir.
 
C)- G.Ü. TÖMER Sekreteri: G.Ü. TÖMER Sekreteri Merkez Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır veya görevlendirilir.
 
G.Ü. TÖMER Sekreterinin Görevleri
a)- Merkezin idari işlerini yürütmek,
b)- Büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli gördüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler arasında işbirliğini sağlamak, bunların arasındaki iş bölümünü Merkez Başkanının onayı ile düzenlemek,
c)- Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak,
d) -Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,
e) -Merkez Başkanlığı’nca verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
Ç)- Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı 
Başkan, G.Ü. TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından bir Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı atayabilir. Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı Başkanın onayı ile en çok iki yardımcı seçebilir.
 
Türk Dili Eğitim-Öğretim Planlamacısının Görevleri
a)- Eğitim ve Öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak,
b)- Eğitim ve Öğretim işlerini denetlemektir.
 
MADDE 2- 
 
a)- Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek,
b)- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
c)- Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
ç)- Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,
d)- Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
e)- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak,
f)- Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT ile işbirliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak,
g)- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,
h)- Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak,
ı)- Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,
i)- Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,
j) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmaktır.
 
Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları:
 
MADDE 3- 
Türkiye Türkçesi kursuna her düzeyden, Türk lehçeleri kursuna en az ortaokul mezunu kursiyerler katılabilir.
 
Madde 4- Kurs kayıtları için kursiyerlerden (resmi-özel) 5 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, (yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi) istenir.
 
Kurslarda Okutulacak Dersler:
 
Madde 5- Türkiye Türkçesi kurslarında öğrencilerin dil düzeyleri tespit edilerek, Anlama (dinleme-okuma), Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım), Dil Bilgisi dersleri verilir.
 
Madde 6- Türk lehçeleri öğretim kurslarında verilecek dersler ve haftalık ders saatleri TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
Devam-Devamsızlık ve Sınavlar:
 
Madde 7- Sınavlar, ara sınav, yıl/dönem sonu sınavı olmak üzere iki şekilde yapılır.
a)- TÖMER’de sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
b)- Yıl/dönem notu, ara sınav notlarının % 30’u ile Final sınavının % 70’i başarı notu olarak kabul edilir. Sınavlar sonunda hesaplanan başarı notları, tam notun % 60’ından aşağı olamaz. 
c)- Yukarıdaki şekilde hesaplanan puan karşılığı olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harfli notlardan biri takdir olunur.
 
Puanlar Notlar
90–100 AA
85–89 BA
75–84 BB
70–74 CB
60–69 CC
50–59 DC
40–49 DD
00–39 FF
 
Madde 8- Kurslarda devam zorunluluğu olup,  derslere %15 oranında devam etmeyen öğrenciler yıl/dönem sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar. Ancak, Resmi kurumlardan alınan hastalık raporu ile Resmi izinli günler devamsızlıktan sayılmaz.
 
Disiplin İşleri
 
Madde 9- Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun belirlemiş olduğu Öğrenci Disiplin yönetmeliği ve Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri uygulanır.
TÖMER disiplin kurulu, TÖMER yönetim kuruludur.
 
Mali İşler:
Madde 10- 
a)-Kursiyerlerden veya kuruluşlardan alınacak kurs ücretlerini günün şartlarına göre her kurs için yönetim kurulunca veya TÖMER Başkanlığınca tespit edilir.
b)- Merkezin muhasebe usul ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı Kanunun değişik 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” usul ve esasları uygulanır.
c)-Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ikinci öğretim esasları çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 
 
 
Madde 11- Kursta ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders saat ücretlerini TÖMER yönetim kurulu belirler.
 
Madde 12- TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenimi hiç bilmeyenler için 950 saat olarak düşünülmüş ve öğrencilerin seviyesine göre 6 dil düzeyi (kur) belirlenmiştir.
 
Dil Düzeyleri (kur) : Süresi :
 
I. Temel Düzey        A1       175 saat
                                A2       175 saat
 
II. Orta Düzey B1       175 saat
                                B2       175 saat
 
III. İleri Düzey         C1        250 saat
 
 
—Türkiye Türkçesini hiç bilmeyenler için  “I. Temel Düzey (A1 ve A2)”  kuru; 350 saat,
—Türkiye Türkçesini orta düzeyde bilenler için  “II. Orta Düzey (B1 ve B2)”  kuru; 350 saat,
—Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için  “III. İleri Düzey  (C1)”  kuru 250 saattir.
 
Madde 13- On üç maddelik bu yönergeyi, Gazi Üniversitesi Senato onayından sonra TÖMER Başkanı yürütür.